หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%

฿360.00

มีสินค้าอยู่ 210

คำอธิบาย

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบในตำแหน่งนี้ พร้อมแนวข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท *พรบ/พรก. *กฏกระทรวง/ระเบียบ *คำสั่ง สถ. และอื่นๆ ทำให้เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน ที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีกในตำแหน่งนี้อย่างชัดเจน และตรงประเด็นมากที่สุด

แนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ
ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) จากประสบการณ์ผู้สอบบรรจุราชการ “ ครั้งเดียวผ่าน”

ข้อมูลสินค้า

  • ISBN :8859099306607
  • Barcode :8859099306607
  • ขนาดหนังสือ :19 x 25.4 ซม.
  • ความหนาสินค้า :2.5 ซม.
  • น้ำหนัก :900 กรัม
  • จำนวนหน้า :408 หน้า
  • วันวางจำหน่าย :03/03/64
  • นักเขียน :ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์,กองบรรณาธิการ Think Beyond Genius
  • บรรณาธิการ :นักรบ พิมพ์ขาว

สารบัญ

– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกระทรวงมหาดไทย

– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

– แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

– แนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

– แนวข้อสอบ พระราชกกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ บล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– แนวข้อสอบ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์

– แนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ

– แนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนงาน/โครงการ

– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป พ.ศ. 2563

– เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย

– เฉลยแนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– เฉลยแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

– เฉลยแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

– เฉลยแนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

– เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

– เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– เฉลยแนวข้อสอบ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

– เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– เฉลยแนวข้อสอบ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์

– เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ

– เฉลยแนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และการจัดทำแผนงาน/โครงการ

– เฉลยแนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.2 kg
ขนาด 25.4 × 19 × 2.5 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

THISBOOK - ร้านหนังสือออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์ - แหล่งรวมหนังสือเตรียมสอบ , หนังสือเตรียมสอบราชการ , หนังสือการศึกษา , หนังสือภาษา , หนังสือเด็ก , หนังสือคอมพิวเตอร์ , หนังสือการเงินการลงทุน และอื่นๆ