หนังสือ คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ “เรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python” เล่มนี้ มีเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันได้จริง มีตัวอย่างประกอบครบถ้วนทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเริ่มเขียน หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งานจริง เช่น การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงบน Windows การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงาน การเขียนโปรแกรมด้านเครือข่าย การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science และเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมภาษา Python

สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักกับภาษา Python (Introduction to Python)
บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python (Introduction to Python Programming)
บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ (Variable, Data Type, Expression and Operator)
บทที่ 4 การแสดงผลและการรับข้อมูล (Data Output and Input)
บทที่ 5 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม (Control Statement)
บทที่ 6 ข้อมูลชนิดเรียงลำดับ เซต และดิกชันนารี (Sequence, Set and Dictionary Data Type)
บทที่ 7 ฟังก์ชัน (Function)
บทที่ 8 การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling)
บทที่ 9 Graphic User Interface (GUI)
บทที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ และ Event Handling

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram