หนังสือ คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition

คู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม สามารถใช้ได้ทั้งภาษา C และภาษา Java

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรมทุกหัวข้อ สามารถใช้ได้ทั้งภาษา C และภาษา Java เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

หากต้องการหาหนังสือหรือคู่มือสำหรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรีทึม หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านไห้

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรีทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรม ทั้งภาษา C และภาษา Java ทุกหัวข้อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

จุดความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้
1. ครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2. มีตัวอย่างอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมโค้ดตัวอย่างโปรแกรม
3. โค้ดตัวอย่างโปรแกรม 2 ภาษา ทั้งภาษา C และภาษา Java

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram