หนังสือ ประมวลกฏแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) | หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายแพ่ง

฿360.00

มีสินค้าอยู่ 9

คำอธิบาย

ข้อมูลสินค้า

  • ISBN :9786164871656
  • Barcode :9786164871656
  • ขนาดหนังสือ :14.5 x 21 ซม.
  • ความหนาสินค้า :0.9 ซม.
  • น้ำหนัก :850 กรัม
  • จำนวนหน้า :544 หน้า
  • วันวางจำหน่าย :13/11/63
  • นักเขียน :ศ.วิกรณ์ รักปวงชน,รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน,รศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
  • บรรณาธิการ :กิตินันท์ พลสวัสดิ์

สารบัญ

บรรพ ๑ หลักทั่วไป

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๒ บุคคล

หมวด ๑ บุคคลธรรมดา

หมวด ๒ นิติบุคคล

ลักษณะ ๓ ทรัพย์

ลักษณะ ๔ นิติกรรม

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ การแสดงเจตนา

หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม

หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา

ลักษณะ ๕ ระยะเวลา

ลักษณะ ๖ อายุความ

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ กำหนดอายุความ

บรรพ ๒ หนี้

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้

หมวด ๒ ผลแห่งหนี้

หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน

หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง

หมวด ๕ ความระงับหนี้

ลักษณะ ๒ สัญญา

หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา

หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา

หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ

หมวด ๔ เลิกสัญญา

ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง

ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้

ลักษณะ ๕ ละเมิด

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

ลักษณะ ๑ ซื้อขาย

หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของ

สัญญาซื้อขาย

หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย

หมวด ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ

หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน

ลักษณะ ๓ ให้

ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า

หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า

หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า

ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ

ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน

ลักษณะ ๗ จ้างทำของ

ลักษณะ ๘ รับขน

หมวด ๑ รับขนของ

หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร

ลักษณะ ๙ ยืม

หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป ๖๔๐-๖๔๙

หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง

ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน

หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ผลก่อนชำระหนี้

หมวด ๓ ผลภายหลังชำระหนี้

หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน

ลักษณะ ๑๒ จำนอง

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด

หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของ

ผู้รับจำนองและผู้จำนอง

หมวด ๔ การบังคับจำนอง

หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของ

ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

หมวด ๖ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

ลักษณะ ๑๓ จำนำ

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและ

ผู้รับจำนำ

หมวด ๓ การบังคับจำนำ

หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า ๗๗๐-๗๙๖

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ใบรับของคลังสินค้าและ

ประทวนสินค้า

ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของ

ตัวแทนต่อตัวการ

หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของ

ตัวการต่อตัวแทน

หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ

ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

หมวด ๕ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญา

ตัวแทน

หมวด ๖ ตัวแทนค้าต่าง

ลักษณะ ๑๖ นายหน้า

ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ

ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ

ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด

ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ประกันวินาศภัย

หมวด ๓ ประกันชีวิต

ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ตั๋วแลกเงิน

หมวด ๓ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมวด ๔ เช็ค

หมวด ๕ อายุความ

หมวด ๖ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก

และตั๋วเงินหาย

ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

หมวด ๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมวด ๔ บริษัทจำกัด

หมวด ๕ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

และบริษัทจำกัด

หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

และบริษัทจำกัดร้าง

ลักษณะ ๒๓ สมาคม

บรรพ ๔ ทรัพย์สิน

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์

หมวด ๑ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

หมวด ๒ แดนแห่งกรรมสิทธิ์

และการใช้กรรมสิทธิ์

หมวด ๓ กรรมสิทธิ์รวม

ลักษณะ ๓ ครอบครอง

ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม

ลักษณะ ๕ อาศัย

ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน

ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน

ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

บรรพ ๕ ครอบครัว

ลักษณะ ๑ การสมรส

หมวด ๑ การหมั้น

หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส

หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา

หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

หมวด ๕ ความเป็นโมฆะของการสมรส

หมวด ๖ การสิ้นสุดแห่งการสมรส

ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร

หมวด ๑ บิดามารดา ๑๕๓๖-๑๕๖๐

หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของ

บิดามารดาและบุตร

หมวด ๓ ความปกครอง

หมวด ๔ บุตรบุญธรรม

ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู

บรรพ ๖ มรดก

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๑ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

หมวด ๒ การเป็นทายาท

หมวด ๓ การตัดมิให้รับมรดก

หมวด ๔ การสละมรดกและอื่นๆ

ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่าง

ทายาทโดยธรรมในลำดับและ

ชั้นต่างๆ

หมวด ๓ การแบ่งส่วนมรดกของทายาท

โดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ

ส่วนที่ ๑ ญาติ

ส่วนที่ ๒ คู่สมรส

หมวด ๔ การรับมรดกแทนที่กัน

ลักษณะ ๓ พินัยกรรม

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ แบบพินัยกรรม

หมวด ๓ ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม

หมวด ๔ พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์

หมวด ๕ การเพิกถอนและการตกไป

แห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนด

พินัยกรรม

หมวด ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม

หรือข้อกำหนดพินัยกรรม

ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก

หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก

หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดก

เป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับ

แบ่งปันทรัพย์มรดก

หมวด ๓ การแบ่งมรดก

ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ

ลักษณะ ๖ อายุความ

คำอธิบายมาตราสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.15 kg
ขนาด 21 × 14.5 × 0.9 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หนังสือ ประมวลกฏแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) | หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายแพ่ง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

THISBOOK - ร้านหนังสือออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์ - แหล่งรวมหนังสือเตรียมสอบ , หนังสือเตรียมสอบราชการ , หนังสือการศึกษา , หนังสือภาษา , หนังสือเด็ก , หนังสือคอมพิวเตอร์ , หนังสือการเงินการลงทุน และอื่นๆ