หนังสือ ฝึกคัดไทย ลายมือสวย ก-ฮ พร้อมเกมเสริมปัญญา

เกมลากเส้นต่อจุด เป็นเกมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้เด็กเกิดความพร้อม

ในการเรียนรู้ ด้านร่างกายช่วยพัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมือ
และตาให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างดี ด้านอารมณ์จะทำให้เด็กเกิดสมาธิ
ใจเย็น ด้านสังคมเกิดจากการที่ตั้งคำถามกับบุคคลใกล้ชิด

เพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับของใช้ต่าง ๆจากในเล่ม
ด้านสติปัญญานั้นเด็กได้เรียนรู้อยู่ใน
หนังสือเล่มนี้แล้ว

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram