หนังสือ สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.4

หนังสือ สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เล่มนี้ ผลิตขึ้นสำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมปีที่ 4


เน้นการสรุปเนื้อหาความรู้ความเข้าใจของสาระวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่อ่านง่าย สรุปหลักการสำคัญ พร้อมเน้นตัวอย่างโจทย์ และสรุปวิธีคิด อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมแนวข้อสอบจริงท้ายเล่มเพื่อเตรียมพื้นฐาน ความพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกฝนจริง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเตรียมตัวสอบ เพิ่มคะแนนตลอดทั้งปีการศึกษา


ประวัตินักเขียน

นางสาวกรรณิการ์ อังโชติพันธุ์ (พี่ฝ้าย)
รับงานสอนและติวเตอร์อิสระ

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตร วิศกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท หลักสูตร วิศกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วศ.ปร.ด.)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram