หนังสือ สรุปเข้ม SCIENCE ม.ต้น (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ สรุปเข้ม SCIENCE ม.ต้น (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

สรุปเข้ม SCIENCE ม.ต้น (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1-2-3 ติวเตอร์บิ๊กได้สรุปเนื้อหาให้ออกมากระชับ และครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบท้ายบทเพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวนในแต่ละบทเรียน

เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

หนังสือ “สรุปเข้ม SCIENCE ม.ต้น (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)” เล่มนี้ เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.ต้น สรุปเนื้อหากระชับและครอบคลุมตั้งแต่ ม.1-2-3 พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลาย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเฉลยละเอียดอธิบายซ้ำให้จดจำได้ดี

โดยแยกเนื้อหาออกเป็น วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ทำให้น้องๆ สามารถแบ่งอ่าน และทำความเข้าใจในแต่ละวิชาไปพร้อมกับข้อสอบได้อีกด้วย

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ O-NET ม.3 * สอบ พสวท. * สอบเข้า ม.4 สอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน

แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อยาก

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram