หนังสือ หนูรักเลข อนุบาล 2


การเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก จะเป็นเรื่องสนุก
เด็กๆ จะรักและสามารถพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้ก้าวหน้า

หากเราสนับสนุนด้วยกิจกรรม หรือแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากเรื่องราวรอบตัว

ซึ่งเด็กจะเข้าใจได้ง่าย มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่ง หนูรักเลข อนุบาล 2 เล่มนี้ ได้ออกแบบกิจกรรมภายใต้กรอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่สำคัญก่อนเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram