หนังสือ หลักภาษาไทย ประถม ๕

เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหน่วยที่เป็นหลักภาษาไทย

เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม

และหน่วยที่เป็นทักษะการใช้ภาษา โดยเริ่มตั้งแต่ชนิดของคำ, ประโยค, พยางค์ คำ และคำที่มีตัวการันต์,ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น และคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, คำราชาศัพท์และคำสุภาพ, บทร้อยกรอง, สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย, การอ่าน, การเขียน จนกระทั่งถึงเรื่องการฟัง การดู และการพูด

โดยในแต่ละหน่วยจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวน และมีแบบทดสอบรวมเพื่อประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน และทบทวนเนื้อหาก่อนสอบทุกสนาม

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram