หนังสือ เจาะโจทย์ล่าสุด O-NET ป.6

เจาะโจทย์ล่าสุด O-NET ป.6

การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา หนังสือ เจาะโจทย์ O-NET ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง

โดยแนวข้อสอบจะเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560

พัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยแนวข้อสอบทันสมัย ข้อสอบที่ออกบ่อยที่มาพร้อมด้วยแนวคิดในการหาคำตอบแบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน

ข้อสอบทันสมัย ออกสอบบ่อย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram