หนังสือ โลกสวยด้วยมือหนู อนุบาล 3 เล่ม 2

หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดการมองเด็กในทัศนะที่ว่า เด็กเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิตวัยเด็กที่มีอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงระยะที่สำคัญของการพัฒนาทุกด้าน

ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ เป็นวัยที่ชอบความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวและเข้าสังคมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยนี้จึงต้องดำเนินการให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติ ความเจริญเติบโต และจัดให้ตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กได้รับในช่วงอายุนี้จะมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการทุกด้านในช่วงวัยต่อไป เป็นชุดกิจกรรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง สัมผัสสิ่งที่เป็นธรรมชาติ รับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและเพื่อน การเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์ รักสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาสมอง ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า

ได้แก่ การฟัง การดู การได้รู้รส การได้กลิ่น และการสัมผัส ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้นับเป็นการเรียนผ่านการเล่นที่เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน อันนำไปสู่การพัฒนาตัวเด็กอย่างรอบด้านเป็นองค์รวม ( the whole child) สู่ความเป็นเด็กที่สมบูรณ์
เน้นกิจกรรมให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เริ่มจากการใช้ทักษะทางภาษา ฟัง สนทนา พูดคุย อ่านคำคล้องจอง ร้องเพลง

ฝึกการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก ทำท่าทางประกอบ กระโดดโลดเต้น ออกกำลังกายตามจินตนาการ มีอารมณ์ จิตใจร่าเริงอย่างสนุกสนาน และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก นิ้วมือ ขีด เขียน วาด ระบายสี ซึ่งเป็นการพัฒนาการอ่าน-เขียน ลักษณะหนังสือเป็นภาพสีและขาวดำ ซึ่งภาพเป็นสีนั้น เหมาะกับเด็กวัยนี้มาก

เด็กเมื่อเห็นภาพสีจะเกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กได้โต้ตอบกับหนังสือ อยากเรียนรู้ ภาพสีสดใส ช่วยเร้า สร้างจินตนาการ และสร้างแนวคิดในการอ่านต่อไป แม้ไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้เด็กวัยนี้เรียกว่าอ่านจากภาพ บางส่วนที่เป็นภาพขาวดำ เป็นการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการ ใช้ลีลากล้ามเนื้อมือ สายตา ฝึกความแข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนต่อไป

 

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram