In Stock

หนังสือ ประมวลกฏแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) | หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายแพ่ง

฿360.00

มีสินค้าอยู่ 164


สั่งซื้อ
Compare

คำอธิบาย

ข้อมูลสินค้า

  • ISBN :9786164871656
  • Barcode :9786164871656
  • ขนาดหนังสือ :14.5 x 21 ซม.
  • ความหนาสินค้า :0.9 ซม.
  • น้ำหนัก :850 กรัม
  • จำนวนหน้า :544 หน้า
  • วันวางจำหน่าย :13/11/63
  • นักเขียน :ศ.วิกรณ์ รักปวงชน,รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน,รศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
  • บรรณาธิการ :กิตินันท์ พลสวัสดิ์

สารบัญ
บรรพ ๑ หลักทั่วไป

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ บุคคล
หมวด ๑ บุคคลธรรมดา

หมวด ๒ นิติบุคคล

ลักษณะ ๓ ทรัพย์
ลักษณะ ๔ นิติกรรม
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ การแสดงเจตนา
หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
ลักษณะ ๖ อายุความ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ กำหนดอายุความ

บรรพ ๒ หนี้

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้
หมวด ๒ ผลแห่งหนี้

หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง
หมวด ๕ ความระงับหนี้

ลักษณะ ๒ สัญญา
หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา
หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
หมวด ๔ เลิกสัญญา
ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง
ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้
ลักษณะ ๕ ละเมิด

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของ
สัญญาซื้อขาย

หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย

หมวด ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ
หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
ลักษณะ ๓ ให้
ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
ลักษณะ ๘ รับขน
หมวด ๑ รับขนของ
หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
ลักษณะ ๙ ยืม
หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป ๖๔๐-๖๔๙
หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน
หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ ผลก่อนชำระหนี้
หมวด ๓ ผลภายหลังชำระหนี้
หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
ลักษณะ ๑๒ จำนอง
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด
หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้รับจำนองและผู้จำนอง
หมวด ๔ การบังคับจำนอง
หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
หมวด ๖ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ลักษณะ ๑๓ จำนำ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและ
ผู้รับจำนำ
หมวด ๓ การบังคับจำนำ
หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า ๗๗๐-๗๙๖
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ ใบรับของคลังสินค้าและ
ประทวนสินค้า
ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของ
ตัวแทนต่อตัวการ
หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของ
ตัวการต่อตัวแทน
หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ
ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
หมวด ๕ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญา
ตัวแทน
หมวด ๖ ตัวแทนค้าต่าง
ลักษณะ ๑๖ นายหน้า
ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ
ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ
ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด
ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ ประกันวินาศภัย

หมวด ๓ ประกันชีวิต
ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ ตั๋วแลกเงิน
หมวด ๓ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หมวด ๔ เช็ค
หมวด ๕ อายุความ
หมวด ๖ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก
และตั๋วเงินหาย
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หมวด ๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หมวด ๔ บริษัทจำกัด
หมวด ๕ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และบริษัทจำกัด
หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และบริษัทจำกัดร้าง
ลักษณะ ๒๓ สมาคม

บรรพ ๔ ทรัพย์สิน

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
หมวด ๑ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
หมวด ๒ แดนแห่งกรรมสิทธิ์
และการใช้กรรมสิทธิ์
หมวด ๓ กรรมสิทธิ์รวม
ลักษณะ ๓ ครอบครอง
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
ลักษณะ ๕ อาศัย
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

บรรพ ๕ ครอบครัว

ลักษณะ ๑ การสมรส
หมวด ๑ การหมั้น
หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส
หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
หมวด ๕ ความเป็นโมฆะของการสมรส
หมวด ๖ การสิ้นสุดแห่งการสมรส
ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร
หมวด ๑ บิดามารดา ๑๕๓๖-๑๕๖๐
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของ
บิดามารดาและบุตร
หมวด ๓ ความปกครอง
หมวด ๔ บุตรบุญธรรม
ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู

บรรพ ๖ มรดก

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
หมวด ๒ การเป็นทายาท
หมวด ๓ การตัดมิให้รับมรดก
หมวด ๔ การสละมรดกและอื่นๆ
ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่าง
ทายาทโดยธรรมในลำดับและ
ชั้นต่างๆ
หมวด ๓ การแบ่งส่วนมรดกของทายาท
โดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
ส่วนที่ ๑ ญาติ
ส่วนที่ ๒ คู่สมรส
หมวด ๔ การรับมรดกแทนที่กัน
ลักษณะ ๓ พินัยกรรม
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ แบบพินัยกรรม
หมวด ๓ ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
หมวด ๔ พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์
หมวด ๕ การเพิกถอนและการตกไป
แห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนด
พินัยกรรม
หมวด ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม
หรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก
หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดก
เป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับ
แบ่งปันทรัพย์มรดก
หมวด ๓ การแบ่งมรดก
ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ
ลักษณะ ๖ อายุความ

คำอธิบายมาตราสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.15 kg
ขนาด 21 × 14.5 × 0.9 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หนังสือ ประมวลกฏแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) | หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายแพ่ง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *