หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

฿275.00

มีสินค้าอยู่ 31

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง
– วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน – คณิตศาสตร์)),
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมาก

ข้อมูลสินค้า
ISBN :9786164870949
Barcode :9786164870949
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :2.1 ซม.
น้ำหนัก :850 กรัม
จำนวนหน้า :368 หน้า
วันวางจำหน่าย :05/02/64
นักเขียน :อ.อุดม สุขทอง

สารบัญ
การเตรียมตัวก่อนสอบ
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)
แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
การปฏิบัติตามระเบียบ
การยุติการทําตอบ
ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

บทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)
เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรม
อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
แนวข้อสอบอนุกรม
แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1
แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2
แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน
การหาจำนวน ขา หัว และตัวของสัตว์
การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ
การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้
การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ
การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
เรื่องการทำงาน
อัตราดอกเบี้ย
สถิติ
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง
แนวข้อสอบตารางข้อมูล
การวิเคราะห์สดมภ์
แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์

บทที่ 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย
สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
เทคนิคการทำข้อสอบการสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

บทที่ 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์
เชิงภาษา (ภาษาไทย)
สูตรที่ 1 : การสะกดคำ
การใช้สระ
การใช้ตัวสะกด
สูตรที่ 2 : การอ่านคำให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบการสะกดคำ/การอ่านคำ
สูตรที่ 3 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์
สูตรที่ 4 : สระเดี่ยว สระประสม
1. สระเดี่ยว หรือสระแท้
2. สระประสม หรือสระเลื่อน
3. สระเกิน
สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ
สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ
สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ
1. คำนาม
2. คำสรรพนาม
3. คำกริยา
4. คำวิเศษณ์
5. คำสันธาน
6. คำอุทาน
7. คำบุพบท
8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้
สูตรที่ 8 : เครื่องหมายที่ควรรู้
สูตรที่ 9 : การสังเกตคำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง
สูตรคำเป็นคำตาย
สูตรคำครุ คำลหุ
สูตรคำไวพจน์
สูตรคำพ้อง
สูตรที่ 10 : การอ่านวัน เดือน ปีทางจันทรคติ
สูตรที่ 11 : คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้
คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม
คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา
สูตรที่ 12 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่ควรรู้
แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
สูตรที่ 13 : ประโยคบกพร่อง
แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
เฉลยข้อสอบประโยคบกพร่อง
สูตรที่ 14 : การเรียงลำดับประโยค
แนวข้อสอบการเรียงลำดับ
สูตรที่ 15 : โวหารในภาษาไทย
บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
อุปมาโวหาร
สาธกโวหาร
เทศนาโวหาร
สูตรที่ 16 : การทำข้อสอบแนวบทความ
หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว
หลักการทำกรณีบทความสั้นๆ
หลักการตอบคำถาม
สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญ
แนวข้อสอบการอ่านบทความสั้น/บทความยาว
แนวข้อสอบภาษาไทย

บทที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
Noun (คำนาม)
Verbs (คำกริยา)
Adjectives (คำคุณศัพท์)
Adverbs (คำวิเศษณ์)
Pronoun (คำสรรพนาม)
Prepositions (คำบุพบท)
Conjunctions (คำสันธาน)
Interjections (คำอุทาน)
Articles
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
Part 1 : Conversation (Items 1-15)
Part 2 : Vocabulary (Items 16-23)
Part 3 : Grammar (Items 41-85)
Part 4 : Reading for Comprehension (Items 86-100)

บทที่ 5 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง
หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ
หมวดที่ 4 : การแจ้ง
หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
วินัยและการรักษาวินัย
เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.15 kg
ขนาด 25.4 × 19.05 × 2.1 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

THISBOOK - ร้านหนังสือออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์ - แหล่งรวมหนังสือเตรียมสอบ , หนังสือเตรียมสอบราชการ , หนังสือการศึกษา , หนังสือภาษา , หนังสือเด็ก , หนังสือคอมพิวเตอร์ , หนังสือการเงินการลงทุน และอื่นๆ